Szanowni Państwo,

w związku z łączącymi nas stosunkami gospodarczymi nasza firma: ART TECHNIC DESIGN

z siedzibą w: 06-400 Ciechanów, ul. Kolonia Niechodzka 1 jest Administratorem Państwa danych osobowych, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – dalej zwanego „RODO”.

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

1) należytej realizacji łączących nas stosunków gospodarczych, w tym wykonania postanowień zawieranych umów, dotyczy to w szczególności obowiązków umownych oraz wzajemnych rozliczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) — cel zwany dalej „wykonanie umowy”,

2) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, zarówno publiczno-prawnych i kadrowo-księgowych, jak i tych wynikających z postanowień umownych, a w szczególności obowiązku odprowadzenia stosownych danin i prowadzenia wymaganych prawem dokumentów — cel zwany dalej „obowiązek prawny”.

Z danych potrzebnych do wykonania umowy i realizacji obowiązku prawnego będziemy

korzystać:

 • przez czas trwania łączącej nas umowy,
 • przez czas, w którym powszechnie obowiązujące przepisy prawa np. Kodeksu

cywilnego, ustaw tzw. podatkowych (PIT, CIT), Prawa budowlanego nakazują nam

przechowywać stosowne dane (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

 • przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania
 • obowiązku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – cel zwany dalej „prawnie

            uzasadniony interes Administratora”.

Pozyskane od Państwa dane osobowe przekazujemy:

1) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych obowiązków i czynności, tj.:

 • obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
 • podmiotom wspierającym nas w zakresie obsługi prawnej, rachunkowo-księgowej, marketingowo-ofertowej, realizacji projektów i zamówień oraz kadrowo – administracyjnej.

2) innym Administratorom danych osobowych, przetwarzającym dane we własnym imieniu, tj.:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki),
 • podmiotom współpracującym z nami przy realizacji projektów i zamówień oraz obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych i innych — w zakresie, w jakim staną się one administratorem danych.

Ponadto pragnę poinformować, że:

1) nie planujemy przekazywać uzyskanych od Państwa danych osobowych poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2) zgodnie z RODO mają Państwo uprawnienia do złożenia wniosku o:

 • sprostowanie (poprawienie) Państwa danych osobowych,
 • usunięcie Państwa danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
 • ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych (stosownie do treści złożonego wniosku),
 • umożliwienie dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskanie informacji o przetwarzanych danych oraz o dostarczenie ich kopii,
 • przeniesienie danych osobowych do innego Administratora danych lub bezpośrednio do Państwa, w zakresie określonym w art. 20 RODO.

Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać, składając wniosek na adres naszej siedziby lub wysyłając go na adres e-mail: studio@arttechnic.pl

W przypadku natomiast, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.